Määruse (EL) nr 909/2014 (väärtpaberite keskdepositooriumide määruse) artikli 34 lõike 5 kohaselt hõlmab sellel veebisaidil riskihindamiseks avaldatav teave järgmist:
1) Nasdaq CSD teenuste kirjeldus;
2) Nasdaq CSD eeskirjad;
3) Nasdaq CSD Rahvusvaheliste Arvelduste Panga maksete ja turuinfrastruktuuride komitee (CPMI) ja Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalvete Organisatsiooni (IOSCO) enesehindamine;
4) Nasdaq CSD EestiLäti ja Leedu arveldussüsteemis pakutavate eri segregatsioonitasemete kirjeldus;
5) tehniline dokumentatsioon, millest osa on osalistele kättesaadav salasõnaga kaitstud keskkonna kaudu.

Lisaks tehakse osalistele aadressil csd@nasdaq.com esitatud kirjalikul taotlusel kättesaadavaks järgmised dokumendid:
1) Nasdaq CSD sõlmitud keskdepositooriumidevahelisi ühendusi käsitlevad lepingud;
2) ühendusi käsitlevate lepingute vastaspooltelt saadud riskihindamisküsimustikud;
3) Nasdaq CSD arveldussüsteemidega seotud peamiste õiguslike aspektide õiguslikud hinnangud (õiguste seaduslik olemus, tagatiste kaitse, CSD vastutus ja arvelduste lõplikkus).

Nasdaq CSD ei taga, et tema teenuste kasutamisel ei esine ühtegi IT-, tegevus-, õigus- või muud liiki või muust allikast tulenevat riski. Eelkõige ei taga Nasdaq CSD, et tema teenustes ei esine ühtegi katkestust.

IT- ja tegevusriskid
Väärtpaberite keskdepositooriumi teenuste osutamine Nasdaq CSD poolt tugineb suuresti IT-taristul, mis hõlmab selliseid kriitilise tähtsusega osi nagu Nasdaq CSD CSD-süsteem ja T2Si platvorm ning nendega seotud võrgulahendused ja -teenused. Vaatamata Nasdaq CSD rakendatavatele IT-turbe ja riskivähendusmeetmetele ei saa väljaspool Nasdaq CSD kontrolli olevatest asjaoludest tulenevaid ajutisi CSD-teenuste katkestusi või kättesaamatust täielikult välistada.

Õigusriskid
Nasdaq CSD tegevuse piirkondlik ulatus tähendab, et tema teenuste ja huvirühmade õiguste, k.a osaliste ja investorite õiguste suhtes võib kehtida nii liidu õigus (eelkõige väärtpaberite keskdepositooriumide määruse I ja II tasand) kui ka mitme liikmesriigi (eelkõige Eesti, Läti või Leedu) siseriiklik õigus. Kuigi Nasdaq CSD tegevusmudel ja eeskirjad on kujundatud nii, et õigusriskid, sh õigusaktide konflikti risk, oleksid võimalikud väikesed, on võimatu tagada, et ei esine olukordi, kus seadused on kahetimõistetavad või kus nende tagajärjed või mõjud on ebaselged. Õigusriskide hindamisel tuleks kindlasti arvesse võtta asjaolu, et väärtpaberite keskdepositooriumide määruse ülevõtmine siseriiklikusse õigusesse on toimunud alles hiljuti.

Nasdaq CSD pakutavate CSD-teenuste kasutamist kaaludes või neid teenuseid kasutades tuleks hoolikalt arvesse võtta Nasdaq CSD eeskirjade I peatüki punktis 2.11 sätestatud vastutuse piiranguid.

Arveldustehingud

Üldist
Tänu arvelduste lõplikkuse direktiivi Eesti, Läti ja Leedu õigusesse ülevõtmisest tulenevale kaitsele on Nasdaq CSD eeskirjades selgelt määratletud arvelduste lõplikkuse momendid (mida nimetatakse SF I, SF II ja SF III).

T2S
T2Si platvormil teostatud ülekandekorralduste (T2Si ülekandekorraldused) arvelduse lõplikkuse aspektides järgitakse muuhulgas Eurosystemi ja T2Si raamlepinguga liitunud väärtpaberite keskdepositooriumide vahelist kollektiivlepingut.

T2Si ülekandekorralduste ja nendega seotud arveldustehingute riskiprofiil on täiendavalt määratletud T2Si protseduuride ja funktsioonidega (väärtpaberiülekanne makse vastu keskpangarahas eriotstarbeliste rahakontode kaudu, kui tegu on väärtpaberiülekandega makse vastu, optimeeritud tehniline tasaarvestus), mida kohaldatakse või mis tehakse kättesaadavaks kooskõlas T2Si reeglite ja Nasdaq CSD eeskirjadega.

USD arveldusteenus
Osalised, kes kasutavad või kavatsevad kasutada Läti arveldussüsteemi kaudu pakutavat USD arveldusteenust, peaksid hoolikalt kaaluma alljärgnevalt kirjeldatud aspekte.

Järgmised funktsioonid ja meetmed on mõeldud USD arveldusteenusest tulenevaid riske vähendama või ohjama:
• nõue, et osalised eelrahastaksid arvelduse raha poole CSD USD-rahakonto haldurile;
• reaalajalise brutoarveldussüsteemi kasutamine (tasaarvestuse asemel);
• T2Si toetatava eriprotseduuri kohaldamine (T2Si tingimusliku arvelduse funktsioon);
• üleöö sularahajääkide keeld CSD USD-rahakontol;
• CSD USD-rahakonto halduri valik: Nasdaq CSD kasutab USD-rahakonto haldurina üksnes volitatud krediidiasutust;
• vastutuse piirangu säte Nasdaq CSD eeskirjades (vt eeskirjade I peatüki punkti 2.11.5).
Eespool kirjeldatud funktsioonid ja meetmed vähendavad Nasdaq CSD avatust tegevusriskidele (nt viga väärtpaberi poole arvelduse teostamisel).

USD-arveldusmudel muudab osalised teataval määral avatuks krediidi- ja maksejõuetusriskidele allpool nimetatud juhtudel.

1) CSD USD-rahakonto halduri maksejõuetus
Selle stsenaariumi korral ei suuda Nasdaq CSD teostada arvelduse raha poolt, kuna ei saa kanda raha oma USD-kontolt (CSD USD-rahakonto halduri juures) saava osalise rahaagendile. Juhime tähelepanu, et Nasdaq CSD ei võta endale vastutust sellele kontole kantud vahendite eest (vt eeskirjade I peatüki punkti 2.11.5*).

Osalistel palutakse kaaluda ja jälgida CSD USD-rahakonto halduri riskiprofiili sobivust omal riisikol. Osalistel soovitatakse teenuse kasutamine lõpetada, kui CSD USD-rahakonto halduri krediidireiting või muud näitajad langevad allapoole nende riskitaluvust.

2) Saava osalise rahaagendi maksejõuetus
Selle stsenaariumi korral ei saa raha saav osaline tehingu rahalist tulu kätte, hoolimata sellest, et CSD on arvelduse teostanud (sh viimase sammu, milleks on raha ülekanne CSD USD-rahakontolt).

Nasdaq CSD loeb selle riski olevat täielikult osalise enda kontrolli all, kuna osalisel on vaba voli oma rahaagenti valida ja muuta, rakendades nii oma rahaagendi kui ka teiste osalise maksete laekumise ahelasse kuuluvate krediidiasutuste suhtes omaenda riskikontrolliraamistikku.

Rahvusvahelised arveldusteenused
Osalistel, kes kasutavad või kavatsevad kasutada Nasdaq CSD kui investor-CSD pakutavaid rahvusvahelisi arveldusteenuseid, palutakse kindlasti meeles pidada, et Nasdaq CSD kaudu emitendi CSDs väärtpaberite hoidmisele kehtib Nasdaq CSD ja emitendi CSD vaheline ühendusi käsitlev leping ning ka Nasdaq CSD eeskirjad, k.a eeskirjade I peatüki punktis 2.11.4 sätestatud vastutuse piirang.