19. veebruar 2018 – Läti finants- ja kapitalituru komisjon (FCMC) saatis Nasdaq CSD-le teatise, milles informeeris, et FCMC erakorralisel nõukogu koosolekul otsustati kooskõlas Euroopa Keskpangalt (ECB) saadud juhistega kehtestada ABLV Bank-ile ajutine maksete tegemise piirang, mis välistab klientide kontodelt maksete tegemise mis tahes valuutas.

Vastavalt Nasdaq CSD väärtpaberite keskdepositooriumi eeskirjade punktile 6.10.2 keeldub depositoorium kohaldatavas õiguses lubatud ulatuses töötlemast ülekandekorraldusi või võtmast muid väärtpaberi- ja rahakontodega seotud meetmeid, juhul ja niivõrd kui nimetatud ülekandekorraldus või meede rikuks kohaldatavat õigust, pädeva asutuse depositooriumile edastatud korraldust või depositooriumi ja osaleja vahel sõlmitud lepingut.

Vastavalt ülal toodud teabele ja FCMC teatisele ABLV Bank-ile piirangute kehtestamise kohta, on Nasdaq CSD otsustanud järgmist:

  1. Blokeerida kõik ABLV klientide väärtpaberite ostukorraldused, mis on saadetud Nasdaq CSD Eesti, Läti või Leedu väärtpaberiarveldussüsteemi 19.02.2018 seisuga;
  2. Kontrollida kõiki saadud väärpaberite ülekandekorraldusi ja vastavalt:
    2.1. peatada kõik ABLV klientide kontodega tehtavad väärtpaberite makse vastu ülekanded, mille tulemusena debiteeritakse                 raha ABLV rahakontolt TARGET2-Securities-st;
    2.2. vabastada kõik ABLV klientide kontodega tehtavad väärtpaberite makse vastu tehingud, mille puhul ABLV panga klient                   ostab ABLV panga poolt emiteeritud võlakirju ABLV pangalt (st. ABLV panga enda väärtpaberikontolt) ning mille                               tulemusena ei toimu raha debiteerimist ABLV rahakontolt TARGET2-Securities-st;
    2.3. vabastada kõik Nasdaq CSD-le saabunud makseta väärtpaberite ülekandekorraldused.

20.02.18