27. märts 2018 – Euroopa Keskpank tunnistas 26. märtsil 2018 Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa. Panga tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.

Finantsinspektsiooni 26. märtsi 2018 otsuse kohaselt on kõik Versobank ASi tehingud ja toimingud, samuti väljamaksed hoiustajatele ja teistele kreeditoridele koheselt peatatud.

Nasdaq CSD SE võttis vastu otsuse peatada AS-i Versobank liikmelisus Nasdaq CSD-s.

TÄIENDUS: Versobank AS-i (10586461) kaudu avatud väärtpaberikontode haldamisõiguse üleandmine

Võttes arvesse, et Nasdaq CSD SE juhatus tühistas oma 26.03.2018. a. otsusega Versobank AS-i (registrikood 10586461) kontohalduri staatuse, ning et kontohalduri staatuse tühistamise korral tuleb registripidajal korraldada väärtpaberikontode üleandmine kontohalduri staatuses tegutsevatele isikutele (Väärtpaberite registri pidamise seadus § 36 lõiked 2 ja 3), Nasdaq CSD SE juhatus otsustas:

1. Võimaldada Versobank AS-i kaudu avatud väärtpaberikontode haldamisõiguse üleandmist punktides 2-3 sätestatud korras alates 28.03.2018.

2. Versobank AS-i kaudu avatud väärtpaberikonto haldamise õiguse üleandmise aluseks on selliselt avatud väärtpaberikonto omaja poolt tegutsevale Eesti väärtpaberite registri kontohaldurile (“uus kontohaldur”) antud korraldus, mis näeb ette kõikide vastaval Versobank AS-i kaudu avatud väärtpaberikontol olevate väärtpaberite ülekandmise sama väärtpaberikonto omaja nimel uue kontohalduri kaudu avatud uuele väärtpaberikontole (väärtpaberikonto kogusaldo ülekandmine ehk Portfolio Transfer).

3. Väärtpaberikonto kogusaldo ülekandmiseks vajalikele andmetöötlustoimingutele kohaldatakse muus osas Nasdaq CSD SE reeglites ning tegevusjuhistes (Nasdaq CSD Operating Manual) sätestatut.

Kõik küsimused palume edastada csd.estonia@nasdaq.com.


27.03.18