Informacija, atskleista šioje svetainėje rizikos vertinimo tikslais pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (CVPDR) 34 straipsnio 5 dalį, apima:
1) Nasdaq CSD paslaugų aprašymą (anglų k.);
2) Nasdaq CSD taisyklių sąvadą (anglų k.);
3) Nasdaq CSD pagal Mokėjimo ir rinkos infrastruktūrų komiteto (angl. CPMI) ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (angl. IOSCO) principus atliktą savivertinimą (anglų k.);
4) Nasdaq CSD siūlomų skirtingų segregacijos lygių Estijos, Latvijos ir Lietuvos atsiskaitymo sistemose aprašymas:
Estijos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos segregacijos skirtingi lygiai (anglų k.);
Islandijos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos segregacijos skirtingi lygiai (anglų k.);
Latvijos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos segregacijos skirtingi lygiai (anglų k.);
Lietuvos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos segregacijos skirtingi lygiai (anglų k.).
5) Techninius dokumentus, kurių keletas yra prieinami dalyviams slaptažodžiu apsaugotoje prieigos zonoje (anglų k.).

Be to, dalyviui pateikus prašymą elektroniniu paštu csd@nasdaq.com, bus pateikti šie dokumentai:
1) Nasdaq CSD sudarytos sąsajų sutartys;
2) Rizikos vertinimo klausimynai, gauti iš kitų sąsajų sutarčių šalių;
3) Teisinės išvados dėl pagrindinių teisinių aspektų, susijusių su Nasdaq CSD atsiskaitymo sistemomis (teisinis teisių pobūdis, įkeisto turto apsauga, CVPD atsakomybė ir atsiskaitymų baigtinumas).

Nasdaq CSD negarantuoja, kad, naudojant jo paslaugas, nekyla jokia IT, operacinė, teisinė arba kitų rūšių ar iš kitų šaltinių kylanti rizika. Pirmiausia, Nasdaq CSD negarantuoja, kad jos paslaugų teikimas yra visiškai nepertraukiamas.

IT ir operacinė rizika
Nasdaq CSD centrinio vertybinių popierių depozitoriumo paslaugų teikimas labai priklauso nuo IT infrastruktūros, įskaitant kritinius komponentus, pvz., Nasdaq CSD centrinio vertybinių popierių depozitoriumo sistemą, T2S platformą ir susijusius tinklo sprendimus bei paslaugas. Nepaisant Nasdaq CSD įgyvendinamų IT saugumo ir rizikos mažinimo priemonių negalima atmesti laikino CVPD paslaugų pertraukimo arba neteikimo dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pagrįstos Nasdaq CSD kontrolės.

Teisinė rizika
Nasdaq CSD regioninė aprėptis reiškia, kad ES teisė (ypač CVPDR I ir II lygiai) bei daugelio valstybių narių (pirmiausia, Estijos, Islandijos, Latvijos arba Lietuvos) nacionaliniai įstatymai gali būti taikomi jos paslaugoms ir suinteresuotųjų šalių teisėms, įskaitant dalyvių ir investuotojų teises. Nors Nasdaq CSD veiklos modelis ir taisyklės yra sukurtos, siekiant iki minimumo sumažinti teisinę riziką, įskaitant įstatymų konflikto riziką, negali būti teikiama jokia garantija situacijoms, kuriose įstatymai yra dviprasmiai, arba kurių padariniai ar reikšmė yra neaiškūs. Vertinant teisinę riziką, turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į tai, kad nacionalinių įstatymų pritaikymas pagal CVPDR atliktas labai neseniai.

Vertinant Nasdaq CSD teikiamų centrinio vertybinių popierių depozitoriumo paslaugų naudojimą, turėtų būti tinkamai atsižvelgta į atsakomybės apribojimus, numatytus Nasdaq CSD taisyklių I skyriaus 2.11 skirsnyje.

Atsiskaitymo operacijos

Bendrai
Užtikrinant Atsiskaitymo baigtinumo direktyvos perkėlimo į Estijos, Islandijos, Latvijos ir Lietuvos įstatymus apsaugą, Nasdaq CSD taisyklėse aiškiai apibrėžiami atsiskaitymų baigtinumo momentai (vadinami SF I, SF II ir SF III).

T2S
Pervedimo nurodymų, atliekamų T2S sistemoje (T2S pervedimo nurodymai), atsiskaitymų baigtinumo aspektai be kitų dalykų atitinka Eurosistemos ir T2S pamatinę sutartį sudarančių CVPD sudarytą kolektyvinę sutartį.

T2S pervedimo nurodymų ir susijusių atsiskaitymo operacijų rizikos profilį detaliau apibrėžia T2S procedūros ir funkcijos (atsiskaitymas, taikant vienalaikį vertybinių popierių ir lėšų pervedimo principą (angl. DvP), centrinio banko pinigais per skirtąją mokėtojo banko lėšų sąskaitą DvP atveju, techninė užskaita su optimizavimu), taikomos arba prieinamos pagal T2S taisykles ir Nasdaq CSD taisykles.

Atsiskaitymų JAV doleriais paslauga
Dalyviai, besinaudojantys arba ketinantys naudotis per Latvijos atsiskaitymo sistemą teikiama atsiskaitymų JAV doleriais paslauga, raginami atidžiai apsvarstyti toliau aptartus aspektus.

Šios funkcijos ir priemonės yra parengtos, siekiant sumažinti arba kontroliuoti iš atsiskaitymų JAV doleriais paslaugos kylančią riziką:
• Reikalavimas dalyviams iš anksto finansuoti atsiskaitymo piniginę dalį CVPD grynųjų pinigų sąskaitos JAV doleriais teikėjui;
• Atskirojo atsiskaitymo realiuoju laiku metodo taikymas (palyginti su užskaita);
• T2S palaikomos specialios procedūros taikymas (T2S sąlyginio atsiskaitymo funkcija);
• Jokių vienos nakties grynųjų pinigų likučių CVPD grynųjų pinigų sąskaitos JAV doleriais;
• CVPD grynųjų pinigų sąskaitos JAV doleriais teikėjo atranka: Nasdaq CSD gali naudoti tik įgaliotą kredito instituciją kaip CVPD grynųjų pinigų sąskaitos JAV doleriais teikėją;
• Atsakomybės apribojimo režimas Nasdaq CSD taisyklėse (žr. Taisyklių I skyriaus 2.11.5 punktą).

Pirmiau išvardytos funkcijos ir priemonės mažina Nasdaq CSD neapsaugojimą nuo operacinės rizikos (pvz., klaida vykdant atsiskaitymą už vertybinių popierių sandorio piniginę dalį).

Atsiskaitymo JAV doleriais modelis tam tikra dalimi neapsaugo dalyvių nuo kredito ir nemokumo rizikos šiais atvejais:

1) CVPD grynųjų pinigų sąskaitos JAV doleriais teikėjo nemokumo atveju
Šis scenarijus reikštų, kad Nasdaq CSD negali užbaigti atsiskaitymo už piniginę dalį, nes ji negali pervesti grynųjų pinigų iš jos sąskaitos JAV doleriais (atidarytos pas CVPD grynųjų pinigų sąskaitos JAV doleriais teikėją) grynuosius pinigus gaunančiam Dalyvio atsiskaitymų grynaisiais pinigais tarpininkui. Atkreipkite dėmesį, kad Nasdaq CSD neprisiimtų atsakomybės už lėšas, pervestas į šią sąskaitą (žr. Taisyklių I skyriaus 2.11.5* skirsnį).

Dalyviai raginami savo rizika apsvarstyti ir stebėti CVPD grynųjų pinigų sąskaitos JAV doleriais teikėjo rizikos profilio tinkamumą. Dalyviai kviečiami nustoti naudotis paslauga, jeigu kredito reitingas arba kita aplinkybė, susijusi su CVPD grynųjų pinigų sąskaitos JAV doleriais teikėju taptų mažesni už jų rizikos apetitą.

2) Gaunančiojo Dalyvio atsiskaitymų grynaisiais pinigais tarpininko nemokumo atveju.
Šis scenarijus reikštų, kad grynuosius pinigus gaunantis dalyvis negali gauti grynųjų pajamų iš sandorio, neatsižvelgiant į CVPD atsiskaitymo užbaigimą (įskaitant galutinį žingsnį, kuris yra grynųjų pinigų nuskaitymas iš CVPD grynųjų pinigų sąskaitos JAV doleriais).

Nasdaq CSD laiko, kad ši rizika yra visiškai dalyvio kontroliuojama, nes jis gali pasirinkti ir dar kartą apsvarstyti savo atsiskaitymų grynaisiais pinigais tarpininką, taikydama savo rizikos kontrolės sistemą atsiskaitymų grynaisiais pinigais tarpininkui bei kitai kredito institucijai, priklausančiai dalyvio mokėjimų surinkimo grandinei.

Tarptautinių atsiskaitymų paslaugos
Dalyviai, kurie naudoja arba ketina naudoti Nasdaq CSD teikiamas tarptautinių atsiskaitymų paslaugas (sąsajas) kaip investuotojai CVPD, raginami atidžiai apsvarstyti tai, kad emitento CVPD vertybinių popierių valdymas per Nasdaq CSD yra vykdomas pagal Nasdaq CSD ir emitento CVPD sudarytą sąsajos sutartį ir Nasdaq CSD taisykles, įskaitant atsakomybės apribojimą, numatytą Taisyklių I skyriaus 2.11.4 skirsnyje.