Atbilstoši Regulas (ES) Nr. 909/2014 (CSDR) 34. panta 5. daļai šajā vietnē atklātā informācija riska izvērtēšanas nolūkos ietver:
1) Nasdaq CSD pakalpojumu aprakstu (angļu val.);
2) Nasdaq CSD noteikumus (angļu val.);
3) Nasdaq CSD CPMI IOSCO pašnovērtējumu (angļu val.);
4) Aprakstu par dažādu segregācijas līmeņu pieejamību Nasdaq CSD Igaunijas, Islandes, Latvijas un Lietuvas norēķinu sistēmās: Igaunijas VNS dažādi segregācijas līmeņi (angļu val.); Islandes VNS dažādi segregācijas līmeņi (angļu val.)Latvijas VNS dažādi segregācijas līmeņi (angļu val.)Lietuvas VNS dažādi segregācijas līmeņi (angļu val.).
5) Tehnisko dokumentāciju, daļa no kuras ir dalībniekiem pieejama ar paroli aizsargātās piekļuves vietnē.

Turpmāk dalībnieki, nosūtot rakstisku pieprasījumu uz csd@nasdaq.com, var saņemt šādu informāciju:
1) Nasdaq CSD noslēgtie saišu līgumi (link agreements);
2) Riska novērtēšanas anketas, kas saņemtas no saišu līgumu (link agreements) pusēm;
3) Juridiskie atzinumi saistībā ar būtiskākajiem juridiskajiem aspektiem Nasdaq CSD norēķinu sistēmās (prasību juridiskais raksturs, nodrošinājuma aizsardzība, Nasdaq CSD saistības un norēķinu galīgums).

Nasdaq CSD negarantē, ka tā pakalpojumu izmantošana ir pilnībā brīva no IT, darbības, juridiskajiem vai cita veida riskiem vai risku avotiem. Nasdaq CSD negarantē, ka tā pakalpojumi ir pilnībā nepārtraukti.

IT un darbības riski
Nasdaq CSD pakalpojumu sniegšanā Nasdaq CSD paļaujas uz IT infrastruktūru, tajā skaitā būtiskiem komponentiem, piemēram Nasdaq CSD uzskaites un norēķinu sistēmu, T2S platformu, kā arī saistītajiem tīkla risinājumiem un pakalpojumiem. Neskatoties uz Nasdaq CSD ieviestajiem IT drošības un riska samazināšanas pasākumiem, īslaicīgus Nasdaq CSD pakalpojumu traucējumus vai nepieejamību, kas saistīta ar apstākļiem ārpus Nasdaq CSD saprātīgas kontroles, nevar izslēgt.

Juridiskie riski
Nasdaq CSD aktivitāšu reģionālais tvērums nozīmē, ka tā pakalpojumiem un ieinteresēto pušu tiesībām, tajā skaitā dalībnieku un ieguldītāju tiesībām var tikt piemērotas ES tiesības (proti CSDR I un II līmenis), kā arī dažādu dalībvalstu (īpaši Igaunijas, Islandes, Latvijas vai Lietuvas) nacionālie likumi. Lai arī Nasdaq CSD darbības modelis un noteikumi izstrādāti, lai samazinātu jebkādus juridiskus riskus, tajā skaitā tiesību aktu pretrunu risku, nav iespējams sniegt nekādas garantijas situācijās, kurās tiesību akti nav viennozīmīgi, vai to sekas vai ietekme nav skaidra. Izvērtējot juridiskos riskus, jāpievērš atbilstoša uzmanība tam, ka ar CSDR saistītās izmaiņas nacionālajos tiesību aktos notikušas ļoti nesen.

Atbildības ierobežojumi, kas minēti Nasdaq CSD Noteikumu I daļas 2.11. punktā, rūpīgi jāizvērtē, apsverot jebkuru Nasdaq CSD sniegto Nasdaq CSD pakalpojumu izmantošanu.

Norēķinu darbības

Vispārīga informācija

Atbilstoši Igaunijas, Islandes, Latvijas un Lietuvas tiesību aktos ieviestajai SFD (Settlement Finality Directive), Nasdaq CSD Noteikumi skaidri definē norēķinu galīgumu (kas pazīstams kā SF I, SF II un SF III).

T2S
T2S (T2S pārvedumu rīkojumi) veikto pārvedumu rīkojumu norēķinu galīgums cita starpā balstīts uz kolektīvo līgumu, kas noslēgts starp Eurosistēmu un depozitārijiem, atbilstoši T2S Framework Agreement.

T2S pārvedumu rīkojumu riska profils un saistītās norēķinu darbības turpmāk regulē T2S procedūras un funkcijas (DvP norēķini Centrālās Bankas naudā, izmantojot nodalītos naudas kontus (DCA) DvP gadījumā, tehnisks “nettings” ar optimizāciju), kas tiek piemērotas vai padarītas pieejamas atbilstoši T2S Noteikumiem un Nasdaq CSD Noteikumiem.

ASV dolāru norēķinu pakalpojums
Dalībniekiem, kas izmanto vai apsver iespēju izmantot ASV dolāru norēķinu pakalpojumu, ko sniedz Latvijas Norēķinu sistēma, rūpīgi jāizvērtē turpmāk minētie aspekti.

Lai mazinātu vai kontrolētu riskus, kas izriet no ASV dolāru norēķinu pakalpojuma, ir izstrādātas šādas funkcijas un pasākumi:

  • Prasība dalībniekiem iepriekš nodrošināt naudas līdzekļus Nasdaq CSD ASV dolāru kontā pie norēķinu konta pakalpojuma sniedzēja;
  • Reālā laika norēķinu (RTGS) piemērošana (pretēji “netto” norēķiniem);
  • T2S atbalstītas īpašas procedūras piemērošana (T2S nosacījuma norēķina funkcija);
  • Nasdaq CSD ASV dolāru norēķinu kontā netiek veidoti nakts atlikumi;
  • Nasdaq CSD ASV dolāru norēķinu konta pakalpojuma sniedzēja izvēle: Nasdaq CSD kā tā ASV dolāru norēķinu konta pakalpojuma sniedzēju izmantos tikai atbilstoši pilnvarotu kredītiestādi;
  • Atbildības ierobežošanas režīms, kas ietverts Nasdaq CSD Noteikumos (skatīt Noteikumu I daļas 2.11.5. punktu).

Iepriekš minētās funkcijas un pasākumi mazina Nasdaq CSD pakļautību darbības riskiem (piemēram, kļūdoties naudas norēķinu instrukcijas aktivizācijā).

ASV dolāru norēķinu modelis pakļauj dalībniekus kredītriskam un maksātnespējas riskam šādos gadījumos:

1) Nasdaq CSD ASV dolāru norēķinu konta pakalpojumu sniedzēja maksātnespēja
Šī scenārija gadījumā Nasdaq CSD nespēj pabeigt skaidras naudas darījumu, jo tas nespēj pārskaitīt naudu no tā ASV dolāru konta (kas atvērts Nasdaq CSD izvēlētajā ASV dolāru norēķinu konta pakalpojuma sniedzēja iestādē) saņēmēja dalībnieka naudas aģentam. Ievērojiet, ka Nasdaq CSD neuzņemas atbildību par līdzekļiem, kas nosūtīti uz šo kontu (skatīt Noteikumu I daļas 2.11.5.* punktu).

Dalībnieki tiek lūgti izvērtēt un uzraudzīt Nasdaq CSD ASV dolāru norēķinu konta pakalpojuma sniedzēja riska profilu, uzņemoties paši savu risku. Dalībniekiem jāizbeidz pakalpojuma izmantošana, ja kredītreitings vai citi apstākļi, kas saistīti ar Nasdaq CSD ASV dolāru norēķinu kontu, ir zemāki nekā to riska apetīte.

2) Saņēmēja dalībnieka naudas aģenta maksātnespēja.
Šī scenārija īstenošanās nozīmētu, ka dalībnieks, kas saņem naudu, nespēj saņemt naudas līdzekļus saistībā ar noslēgto darījumu, neskatoties uz to, ka Nasdaq CSD ir pabeidzis norēķinu (tajā skaitā veicis pēdējo darbību, kas ietver naudas izmaksu no Nasdaq CSD ASV dolāru norēķinu konta).

Nasdaq CSD uzskata, ka dalībnieks šo risku pilnībā kontrolē un var brīvi izvēlēties un mainīt savu naudas aģentu, piemērojot savam naudas aģentam, kā arī jebkurai citai kredītiestādei, kas ir dalībnieka maksājumu saņemšanas ķēdē, savus riska kontroles noteikumus.

Starptautiskie norēķinu pakalpojumi
Dalībniekiem, kas izmanto vai apsver iespēju izmantot starptautiskus norēķinu pakalpojumus, ko sniedz Nasdaq CSD kā investora depozitārijs (investor CSD), rūpīgi jāizvērtē fakts, ka vērtspapīru turēšanu emitenta depozitārijā (issuer CSD), izmantojot Nasdaq CSD starpniecību, regulē saišu līgums starp Nasdaq CSD un emitenta depozitāriju un Nasdaq CSD noteikumi, tajā skaitā atbildības ierobežojums, kas minēts Nasdaq CSD Noteikumu I daļas 2.11.4. punktā.