Vienota un efektīva rīcība vērtspapīru notikumu gadījumā

Tālāk ir pieejams biežāk sastopamo notikumu saraksts, par kuriem ir jāinformē Nasdaq CSD. Attiecīgos dokumentus varat aplūkot infocentrā.

Iegrāmatotu akciju notikumi:

Dividenžu izmaksa

Naudas izmaksa akcionāriem, ņemot vērā to, cik akciju ir viņu īpašumā. Akcionārs saņem naudu saskaņā ar Akcionāru sapulces lēmumu.

Pamatkapitāla palielināšana/samazināšana

Emitenta pamatkapitāls mainās pēc akciju nominālvērtības vai akciju skaita palielināšanas vai samazināšanas.

Nosaukuma maiņa

Informācija par emitenta juridiskā nosaukuma maiņu, kā rezultātā var būt mainīts arī vērtspapīra nosaukums.

Akcionāru sapulce

Emitents publiski paziņo par kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulci un informē par to arī Nasdaq CSD.

Akciju obligātā atpirkšana un galīgā atpirkšana

Emitents piedāvā vērtspapīru turētāja vērtspapīrus apmainīt pret citu vērtspapīru vai naudu.

Iegrāmatotu parāda vērtspapīru notikumi:

Procentu maksājums

Naudas izmaksa obligacionāriem, ņemot vērā to, cik obligāciju ir viņu īpašumā. Emitents pirms ieraksta datuma paziņo Nasdaq CSD par gaidāmo procentu maksājumu.

Papildu emisija

Emitēto obligāciju apjoma palielināšana.

Izpirkšana

Daļēja vai pilnīga dzēšana obligāciju dzēšanas termiņā vai pirms tā.

Noteikumu maiņa

Informācija par parāda vērtspapīru prospekta noteikumu maiņu.

Apmaiņas piedāvājums

Emitents piedāvā obligācijas apmainīt pret citiem vērtspapīriem vai naudu.

Obligacionāru sapulce

Emitents publiski paziņo par obligacionāru sapulci un informē par to arī Nasdaq CSD.

Nasdaq CSD eiro valūtas konta informācija:

Saņēmējs: Nasdaq CSD filiāle Lietuvā (Reģ. Nr. 304602060)

IBAN: LT119057700000000001

BIC: CSDLLT22577